Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, zulks in de ruimste zin van
het woord, die door KrachtAdvies tevens één van de eigenaren van- en handelend onder het woordmerk als een vis ten behoeve van een opdrachtgever wordt verricht.

Artikel 1.
Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door
als een vis zijn bevestigd.De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordtuitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2.
Op de betrekkingen tussen als een vis en opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.

Definities
Artikel 3.
Deze voorwaarden verstaan onder:
Opdrachtgever
Iedere natuurlijke- en rechtspersoon die van de diensten van als een vis gebruik maakt;
Werving- en selectieopdracht
De samenwerkingsovereenkomst tussen als een vis en de opdrachtgever op grond waarvan Als een
vis één of meer kandidaten bij de opdrachtgever zal introduceren;
kandidaat een door als een vis gepresenteerde persoon, die aan de opdrachtgever ter beoordeling
zal worden voorgedragen ter vervulling van de in de samenwerkingsovereenkomst omschreven
functie;
Schriftelijke presentatie
De schriftelijke introductie van een kandidaat bij de opdrachtgever, waarin tenminste zijn opgenomen
de geboortedatum, opleiding en werkervaring van de kandidaat;
Presentatie
De door als een vis geregelde kennismaking van de kandidaat in persoon aan de opdrachtgever;
Kosten
Alle aan derden door als een vis betaalde kosten, gemaakt in het kader van de werving & selectie
opdracht, welke doorberekend worden aan opdrachtgever.

Opdracht
Artikel 4.
Als een vis stelt op basis van de gevoerde gesprekken met opdrachtgever een beknopte omschrijving
van de opdracht in een samenwerkingsovereenkomst op schrift. Na ondertekening door beide partijen zal als een vis starten met de opdracht. Wijziging van de inhoud van de opdracht wordt beschouwd als tussentijdse beëindiging van de bestaande opdracht en als de verstrekking van een nieuwe, waarop weer het bepaalde in artikel 16 t/m 19 van toepassing is.

Artikel 5.
De opdracht wordt op basis van exclusiviteit aangegaan behoudens wanneer schriftelijk anders wordt
overeengekomen. Dit betekent dat opdrachtgever zich gedurende 3 maanden, gerekend vanaf datum
akkoord samenwerkingsovereenkomst, zich zal onthouden van het zelfstandig of middels derden
vervullen van de vacature. Indien opdrachtgever gedurende de periode van exclusiviteit op enigerlei wijze over kandidaten beschikt, worden deze geacht door als een vis te zijn voorgedragen.

Artikel 6.
Partijen kunnen met wederzijds goedvinden de opdracht staken, wijzigen of opschorten. als een vis
beschouwt ingeval van tussentijdse beëindiging het in rekening gebrachte aanvangshonorarium als
vergoeding van de gemaakte kosten.

Werving- en selectieprocedure
Artikel 7.
Het is mogelijk een advertentie met betrekking tot de vacature te plaatsen in een door als een

Artikel 8.
Advertentiekosten alsmede opmaakkosten van advertenties, assessmentkosten, reiskosten en overige
onvoorziene kosten worden door als een vis aan de opdrachtgever doorberekend. Vacatureplaatsing op de eigen website van als een vis wordt niet doorberekend. Advertentiekosten alsmede opmaakkosten van advertenties, assessmentkosten, reiskosten en overige onvoorziene kosten worden door als een vis aan de opdrachtgever doorberekend. Vacatureplaatsing op de eigen website van als een vis wordt niet doorberekend.

Artikel 9.
Een beschikbare kandidaat wordt exclusief schriftelijk gepresenteerd aan de opdrachtgever. Indien de
opdrachtgever binnen drie werkdagen niet kenbaar heeft gemaakt aan als een vis, met de
gepresenteerde kandidaat verder te willen gaan, staat het als een vis vrij de kandidaat aan andere
opdrachtgevers te presenteren.

Artikel 10.
Alle contacten met kandidaten verlopen via als een vis, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 11.
Presentatie van kandidaten vindt plaats naar beste inzicht en vermogen van als een vis.
Uitgangspunten zijn de inlichtingen die kandidaten over zichzelf verstrekt hebben en eventueel die van referenten over hen zijn verkregen.

Artikel 12.
Referenties betreffende kandidaten mogen alleen na overleg met als een vis en na uitdrukkelijke
toestemming van de kandidaat worden nagetrokken.

Artikel 13.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Als een vis sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor het functioneren respectievelijk voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – van de door haar geïntroduceerde kandidaten.

Artikel 14.
Indien de opdrachtgever met de kandidaat tot overeenstemming is gekomen, sluiten partijen een
schriftelijke overeenkomst. Een kopie van deze door partijen ondertekende overeenkomst, alsook
separate voorwaarden, wordt binnen vijf werkdagen na ondertekening door opdrachtgever aan als een vis verstrekt.

Artikel 15.
Wordt in de Art.14 bedoelde overeenkomst binnen zes maanden na aanvang beëindigd dan zal als
een vis de procedure eenmalig herhalen voor 50% van het honorarium. In afwijking van het bovenstaande is de opdrachtgever wel een honorarium verschuldigd, indien de gepresenteerde kandidaat na beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever in dienst treedt van een met de opdrachtgever gelieerd bedrijf.

Honorarium
Artikel 16.
als een vis hanteert het honorarium dat is overeengekomen met de opdrachtgever, deze is schriftelijk
vastgelegd in het samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 17.
Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst brengt als een vis het honorarium in rekening
conform de stappen en percentages als genoemd in het samenwerkingsvoorstel.

Artikel 18.
Nadat tussen een, door als een vis geïntroduceerde, kandidaat en de opdrachtgever een
overeenkomst is gesloten zal het in de samenwerkingsovereenkomst bepaalde honorarium
gefactureerd worden. Bij het niet tot stand komen van een overeenkomst tussen één van de door als
een vis geïntroduceerde kandidaten en de opdrachtgever worden de eerste twee fases niet verrekend.

Artikel 19.
Als een door als een vis geïntroduceerde kandidaat binnen één jaar na introductie in dienst treedt bij
de opdrachtgever, of een aan opdrachtgever gelieerd bedrijf, wordt deze overeenkomst geacht tot
stand te zijn gekomen door bemiddeling van als een vis en is alsnog het volledige honorarium
verschuldigd.

Algemeen
Artikel 20.
De opdrachtgever is gehouden de door als een vis ingediende facturen te voldoen binnen 14 dagen
na dagtekening.

Artikel 21.
Indien een nota van als een vis niet binnen de gestelde termijn is betaald, is een rente verschuldigd
over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn
vereist.

Artikel 22.
Reclames omtrent facturen dienen binnen twee weken na verzenddatum schriftelijk bij als een vis te
zijn ingediend.

Artikel 23.
Alle kosten van inning, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en ook buitengerechtelijke
kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Augustus 2023

× Hoe kan ik je helpen?