Profielschets samenstelling Raad van Commissarissen
Maart 2021

Algemeen

De wijze waarop het interne toezicht bijdraagt aan het goed functioneren van de corporatie en demaatschappelijk verankering in de samenleving, heeft de voortdurende aandacht van de Raad van Commissarissen (RvC). Tegen deze achtergrond is een algemene profielschets opgesteld om vast teleggen over welke eigenschappen, vaardigheden en kennis leden van de RvC moeten beschikken. In de statuten en reglementen is het opstellen van een profielschets verankerd. De profielschets biedt een kader voor de selectie en voordracht van leden van de RvC bij (her)benoeming. Hiernaast zijn de bepalingen uit de Woningwet Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en Governance Code van belang. Het gaat hierbij om de mogelijke onverenigbaarheden en competenties welke in deze profielschets niet herhaald worden.

De RvC vervult drie functies:

Een werkgeversfunctie:De RvC benoemt en ontslaat het bestuur, beoordeelt het functioneren van het bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.
Een toezichtfunctie:De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van het bestuur worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de onderneming. Omdat het toezicht vooral achteraf plaatsvindt, vormt een belangrijke taak van de RvC het bewaken van de kwaliteit van het management. Tevens is aan de RvC de goedkeuring opgedragen van belangrijke
onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten. Een adviesfunctie:De RvC geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval het bestuur bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen. De RvC maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijke contacten en waakt over plaats en positie van de corporatie in de (lokale/regionale) samenleving. De blik is ‘naar buiten gericht’. Van de leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen grote verbanden te zien. Van belang daarbij is dat de leden afstand kunnen nemen van details en het gehele veld kunnen overzien. Op afstand betrokken betekent dat het bestuur wordt overgelaten aan de directeur bestuurder van het bedrijf maar tegelijk is de Raad wel betrokken bij de ontwikkelingen in en om de organisatie. De RvC is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak. Vanuit deze verantwoordelijkheid vindt hieronder, aansluitend op de vereisten vanuit vigerende wet en regelgeving, een vertaling plaats naar criteria en kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden, waaraan ieder lid van de RvC moet voldoen. Dit is samengevat minimaal HBO denkniveau door ervaring en/of kennis bereikt, een onafhankelijke houding en ene kritische opstelling, een brede maatschappelijke interesse en een teamspeler. In de laatste paragraaf wordt nader ingegaan op de rol van de voorzitter van de RvC. Tot slot streeft de RvC naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling als het gaat om zowel persoonlijke eigenschappen als kennisgebieden.

1. Missie en Visie

De missie betreft de identiteit van de organisatie. De visie betreft de strategische koers van de
organisatie. Alle RvC leden kennen en onderschrijven de missie en visie van de corporatie.

2. Deskundigheid

Voor een evenwichtig samenstelde RvC wordt gestreefd naar kennis en ervaring op de verschillende maatschappelijke gebieden waarop de corporatie werkzaam is.

De RvC voorziet in de aanwezigheid van:

Deskundigheid op volkshuisvestingsgebied, zorg en leefbaarheid
Deskundigheid op financieel-economisch en administratief gebied bij voorkeur opgedaan in de
financiële bedrijfsvoering bij een naar aard gelijke rechtspersonen
Deskundigheid op juridisch-fiscaal gebied
Deskundigheid op organisatiekundig gebied in de HRM-discipline
Deskundigheid op het gebied van project-, vastgoed- en gebiedsontwikkeling
Kennis en ervaring in het openbaar bestuur
Deskundigheid op het gebied van risicomanagement
Deskundigheid op het gebied van klant en dienstverlening.
Het opleidingsniveau van de leden is minimaal HBO (verkregen door opleiding en/of ervaring). Van alle leden wordt verwacht affiniteit te hebben met doelstelling van de corporatie en goed gevoel te hebben voor governance en de verhouding tussen bestuur en toezicht.

3. Onafhankelijkheid

Leden van de RvC treden onafhankelijk van belangen op. Van commissarissen wordt verwacht dat zij de eis van onafhankelijkheid expliciet onderschrijven. Dat geldt ook voor de commissarissen, die worden benoemd op voordracht van de Huurdersorganisatie of Ondernemingsraad. De vereiste onafhankelijkheid wordt op verschillende niveaus ingevuld:

Onafhankelijkheid ten opzichte van de directeur-bestuurde
Onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie
Onafhankelijkheid ten opzichte van de overige leden van de RvC,
Onafhankelijkheid van deelbelangen, ook indien het betreffende lid is benoemd op voordracht
van de Huurdersorganisatie of Ondernemingsraad

4. Kritische opstelling

Van de leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen grote verbanden te zien. Van belang daarbij is dat de leden afstand kunnen nemen van details en het gehele veld kunnen overzien. Op afstand functioneren betekent dat het bestuur wordt overgelaten aan de directeur bestuurder. De RvC houdt niet alleen toezicht, maar vervult ook een adviesfunctie naar de bestuurder. Om deze posities in te kunnen nemen is het nodig dat RvC-leden over voldoende kennis, ervaring en kwaliteit beschikken, evenals dat in de RvC voldoende adequate management- en bestuurlijke ervaring aanwezig is. Daarnaast dient sprake te zijn van (natuurlijke) senioriteit en overwicht. Leden van de RvC durven problemen aan de orde te stellen.

5. Maatschappelijke betrokkenheid

Gelet op het werkterrein van een woningcorporatie mag van de leden van de RvC een
maatschappelijke betrokkenheid worden verwacht. De RvC maakt deel uit van een netwerk van
maatschappelijke contacten en waakt over plaats en positie van de corporatie in de (lokale/regionale) samenleving. Er dient oog te zijn voor maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op het (eigen) gebied van de volkshuisvesting, maar ook op andere, verwante terreinen.

Maatschappelijke betrokkenheid wordt afgeleid uit:

De aanwezigheid van een brede belangstelling, voor zowel menselijke als zakelijke aspecten,
Het onderhouden van relaties met andere maatschappelijke/zakelijke sectoren
Hebben van inzicht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

6. Collegiaal functioneren

De RvC is een collegiaal functionerend orgaan. De RvC leden zijn teamspelers. Het als eenheid
optreden betekent:

Besluiten worden zoveel mogelijk in consensus genomen. Als een eenheid van opvatting niet
mogelijk blijkt, dan wordt het meerderheidsstandpunt doorslaggevend. Dit standpunt wordt als beslissing van de RvC naar buiten gebracht. Met andere woorden: leden van de RvC met een afwijkend standpunt zullen zich dan moeten neerleggen bij het meerderheidsbesluit.
Belangrijk is het bereiken van een gezamenlijk standpunt en de bereidheid tot
overeenstemming te komen. De inzet van de discussies in de RvC moet niet zijn het krijgen
van het gelijk of het blijven vasthouden aan de eigen opvattingen.

7. Rol van de voorzitter

De voorzitter is vooreerst gewoon lid van de RvC. Daarnaast vervult hij de rol van voorzitter. Het functioneren van de voorzitter is van groot belang voor het goed functioneren van de RvC. De voorzitter bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de RvC op een professionele wijze te leiden. Hij/zij kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt. De voorzitter is de spil in het contact met de bestuurder en heeft daardoor in zekere zin altijd een zekere kennisvoorsprong. Dat mag niet leiden tot een situatie waarin zaken ‘voorbesproken’ aan de RvC worden gepresenteerd. Debat en meningsvorming vinden altijd in de RvC plaats. De voorzitter is eerst verantwoordelijke voor een goede samenwerking binnen de raad, voor een adequate agendering van de inhoudelijke onderwerpen en voor de wijze waarop de besprekingen plaatsvinden. De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op. De voorzitter ziet erop toe dat alle competenties die nodig zijn om de raad goed te laten functioneren ook daadwerkelijk beschikbaar zijn en worden
ingezet. Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter.

× Hoe kan ik je helpen?