Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, zulks in de ruimste zin
van het woord, die door KrachtAdvies tevens één van de eigenaren van- en handelend onder het
woordmerk als een vis, ten behoeve van een opdrachtgever wordt verricht.

Artikel 2 Opdrachtverlening

1. Een verzoek tot dienstverlening kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.

2. Als een vis zal schriftelijk offerte uitbrengen. De offerte geldt voor de daarin genoemde periode.
De overeenkomst tot het verrichten van de gevraagde diensten komt tot stand wanneer als een
vis binnen de geldingsduur van de offerte een door de opdrachtgever voor akkoord getekend
exemplaar van de offerte heeft ontvangen. Een andere wijze van totstandkoming dient te worden
aangetoond door de partij die zich daarop beroept.

Artikel 3 Uitvoeringswijze en uitvoeringstermijn

1. Tussen als een vis en de opdrachtgever kunnen afspraken worden gemaakt over de persoon die
de werkzaamheden zal uitvoeren, alsmede de wijze waarop en de termijn waarbinnen deze
dienen te geschieden.

2. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde persoon gedurende langere tijd niet in staat is de
opgedragen werkzaamheden uit te voeren, wordt in goed overleg tussen als een vis en
opdrachtgever een vervanger benoemd. Wanneer de opdrachtgever zich niet kan verenigen met
de keuze van de vervanger dan wel geen vervanger beschikbaar is die over vergelijkbare kennis
en deskundigheid beschikt staat het zowel de opdrachtgever als als een vis vrij de opdracht per
aangetekende brief te beëindigen. In dat geval zal op basis van de reeds verrichte
werkzaamheden worden afgerekend.

3. Elke voor de uitvoering van de werkzaamheden afgesproken termijn is indicatief, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel sprake is van termijnen in het kader van
gerechtelijke procedures.

4. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn is afgesproken en vervolgens
tussen als een vis en de opdrachtgever nadere afspraken worden gemaakt die van invloed zijn op
de uitvoeringsduur zal daarbij in goed onderling overleg tevens een nieuwe termijn worden
vastgesteld, conform geldende afspraken en voorwaarden.

5. Voor beide partijen geldt een opzegtermijn van één maand.

Artikel 4 Algemene verplichtingen bij de uitvoering

1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat als een vis tijdig kan beschikken over alle
informatie die nodig is om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. Onvolledigheid en/of
onjuistheid van de verschafte informatie komt voor risico van de opdrachtgever.

6. als een vis verbindt zich de opgedragen werkzaamheden op basis van de verschafte informatie
vakkundig en adequaat uit te voeren.

7. als een vis en de opdrachtgever dienen elkaar te allen tijde te informeren over omstandigheden en
ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op een goede uitvoering van de opgedragen
werkzaamheden op de hoogte moet zijn.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid

Als een vis verbindt zich erop toe te zien dat vertrouwelijke informatie die in het kader van de
opgedragen werkzaamheden door de opdrachtgever wordt verschaft dienovereenkomstig wordt
behandeld. De opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de
verschafte informatie aan te duiden in gevallen waarin dat niet zonder meer als evident kan
worden beschouwd.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

De uit de opgedragen werkzaamheden voortvloeiende resultaten zoals brieven, adviezen,
memories, folders, rapporten, berekeningen, onderzoeksresultaten en schema’s zijn in beginsel
alleen bestemd voor de opdrachtgever. Afgezien van de gevallen waarin zulks vanzelfsprekend
voortvloeit uit de opgedragen werkzaamheden is verspreiding, openbaarmaking en verveelvoudiging slechts toegestaan wanneer daartegen van de zijde van als een vis geen bezwaren bestaan. Het toestaan door de opdrachtgever van gebruik van resultaten door derden
geschiedt voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 Prijs en betaling

1. De opgedragen werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief, een tarief per
dagdeel dan wel tegen een vaste prijs. Voor bijkomende kosten berekenen wij een opslag voor
verschotten. Voor reiskosten brengen wij een kilometervergoeding en/of reisuren in rekening.

8. De in lid 1 bedoelde tarieven worden jaarlijks aangepast. Het tijdstip van de uitvoering van de
werkzaamheden is bepalend voor de hoogte van het toepasselijke tarief.

9. Wanneer voor de opgedragen werkzaamheden een tarief per uur of per dagdeel is afgesproken,
vindt facturering plaats op basis van het aantal uren of dagdelen dat aan de opgedragen
werkzaamheden is besteed alsmede naar gelang de voortgang van de werkzaamheden. Wanneer
bij de opdrachtverlening een vast aantal uren of dagdelen is afgesproken zal nooit meer dan dat
aantal worden gefactureerd.

10. Wanneer het aantal uren of dagdelen bij de opdrachtverlening uitdrukkelijk schattenderwijs is
opgenomen zal facturering van een overschrijding slechts plaatsvinden nadat daarover schriftelijk
overeenstemming is bereikt.

11. Wanneer voor de opgedragen werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en deze
werkzaamheden een langere looptijd hebben, vindt facturering periodiek plaats.

12. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. Ingeval binnen
deze termijn niet wordt betaald, is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Tevens komen
in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn
rekening.

Artikel 8 Annuleringsvoorwaarden bij trainingen

1. Wanneer de opdrachtgever een training, workshop of een onderdeel daarvan annuleert, is de
volgende annuleringsregeling van toepassing:

Kostenloze annulering van de overeengekomen opdracht is mogelijk tot vier weken (28
dagen) voor aanvang van de eerste trainingsdatum.

Bij annulering van de overeengekomen opdracht tussen vier weken (28 dagen) en twee
weken (14 dagen) voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht is de opdrachtgever 25%
van het totale offertebedrag verschuldigd.

Bij annulering van de overeengekomen opdracht tussen veertien dagen en een week uur voor
de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht is de opdrachtgever 50% van het totale
offertebedrag verschuldigd.

Bij annulering van de overeengekomen opdracht vanaf een week voor de eerste
uitvoeringsdatum van de opdracht is de opdrachtgever het volledige offertebedrag
verschuldigd.

Bij annulering van een deel van de training tussen het moment dat de opdracht voor het
gehele traject is overeengekomen tot een week (7 dagen) voor de uitvoeringsdatum van het
deel van de training, is de opdrachtgever 50% verschuldigd van het offertebedrag dat geldt
voor dit trainingsonderdeel.

Bij annulering van een deel van de training korter dan een week (7 dagen) voor de
uitvoeringsdatum van het deel van de training, is de opdrachtgever 100% verschuldigd van
het offertebedrag dat geldt voor dit trainingsonderdeel.

Artikel 9 Overname personeel

1. Als de opdrachtgever tijdens de adviesperiode dan wel binnen één (1) jaar daarna zelf een
rechtstreekse overeenkomst voor het leveren van diensten door een samenwerkingspartner of het
leveren van arbeid met de consultant/interimmanager sluit, zal de opdrachtgever Als een vis
schadeloos stellen met een bedrag dat overeenkomt met 20% van de waarde van de diensten die
de medewerker gedurende een periode van maximaal drie maanden zal leveren. Deze bepaling
geldt ook wanneer de consultant/interimmanager via bemiddeling van een derde, bijvoorbeeld een
detacherings-, arbeidsbemiddelings-, of adviesbureau, werkzaamheden verricht of diensten levert
of dat zal gaan doen.

13. Na het verstrijken van de adviesperiode respectievelijk de termijn van één (1) jaar daarna zijn er
geen bepalingen die indiensttreding of inzet van de consultant/interimmanager bij de
opdrachtgever zelf belemmeren of voortzetting via derden in de weg staan.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Indien de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden
schade meent te hebben geleden dient hij dat als een vis terstond te melden.

14. als een vis is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst en/of stagnatieschade, noch voor schade
die voortvloeit uit door als een vis verstrekte adviezen op het gebied van computer hard- en
software of uit investerings-, beleggings- en hiermee vergelijkbare adviezen.

15. Onverminderd het gestelde in lid 2 van dit artikel is de eventuele aansprakelijkheid van als een vis
voor hem toe te rekenen tekortkomingen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden
beperkt tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot de waarde van de
tegenprestatie van de opdrachtgever, zulks echter in elk geval met een maximum van € 2.500,-.

Artikel 11 Geschillenbeslechting

1. Wanneer tussen als een vis en de opdrachtgever een verschil van mening ontstaat in verband met
de opgedragen werkzaamheden zullen partijen in overleg treden over de wijze waarop een
dergelijk geschil in der minne kan worden geschikt. Wanneer zulks geen reële mogelijkheid blijkt
zal de meest gerede partij het geschil voorleggen aan de rechtbank te Utrecht, behoudens indien
het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter.

Augustus 2023

× Hoe kan ik je helpen?